کوروش بزرگ شاه شاهان آزاد مرد آزادمردان

کوروش بزرگ شاه شاهان آزاد مرد آزاد مردان قهرمان تاریخ ایران و جهان آسوده بخواب زیراکه ما بیداریم

نصایح بسیار زیبای زرتشت به پسرش

 

نصایح بسیار زیبای زرتشت به پسرش

 

نصایح بسیار زیبای زرتشت به پسرش!

اگرچه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار مزن تا تو را نگزد و نمیری …


آنچه را گذشته است فراموش كن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر

قبل از جواب دادن فكر كن

هیچكس را تمسخر مكن

نه به راست و نه به دروغ قسم مخور

خود برای خود، زن انتخاب كن

به شرر و دشمنی كسی راضی مشو

تا حدی كه می‌توانی، از مال خود داد و دهش نما

كسی را فریب مده تا دردمندنشوی

از هركس و هرچیز مطمئن مباش

فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی

بیگناه باش تا بیم نداشته باشی

سپاس دار باش تا لایق نیكی باشی

با مردم یگانه باش تا محرم و مشهور شوی

راستگو باش تا استقامت داشته باشی

متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی

دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی

معروف باش تا زندگانی به نیكی گذرانی

دوستدار دین باش تا پاك و راست گردی

مطابق وجدان خود رفتار كن كه بهشتی شوی

سخی و جوانمرد باش تا آسمانی باشی

روح خود را به خشم و كین آلوده مساز

هرگز ترشرو و بدخو مباش

در انجمن نزد مرد نادان منشین كه تو را نادان ندانند

اگر خواهی از كسی دشنام نشنوی كسی را دشنام مده

دورو و سخن چین مباشانجمن نزدیك دروغگو منشین

چالاك باش تا هوشیار باشی

سحر خیز باش تا كار خود را به نیكی به انجام رسانی

اگرچه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار مزن تا تو را نگزد و نمیری

با هیچكس و هیچ آیینی پیمان شكنی مكن كه به تو آسیب نرسد

مغرور و خودپسند مباش، زیرا آدم چون مشك پرباد است و اگر باد آن خالی

شود چیزی باقی نمی‌ماند

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم اسفند ۱۳۸۸ساعت 23:10  توسط دیاکو   |